Jak zapisać się do lekarza rodzinnego

Zapisy do lekarza, pielęgniarki i położnej

Lekarz pierwszego kontaktu, nazywany również lekarzem rodzinnym Podstawowej Opieki Zdrowotnej ( POZ ) jest często pierwszą osobą, do której zwracamy się w razie problemów ze zdrowiem. W Polsce obowiązuje system powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, dlatego każda osoba uprawniona do świadczeń medycznych w publicznej słuzbie zdrowia może kożystać między innymi z bezpłatnych porad lekarza rodzinnego. Aby korzystać z tego przywileju najpierw trzeba wypełnić deklaracje wyboru lekarza rodzinnego  czyli "zapisać sie do lekarza rodzinnego". Taka sama sytuacja jest kiedy chcemy korzystać ze świadczeń pielęgniarki czy położnej POZ.
Świadzcenia , z których możemy korzystać:
 • profilaktyczne świadczenia zdrowotne, diagnostyczne i lecznicze świadczenia zdrowotne,
 • rehabilitacja i świadczenia pielęgnacyjne w zakresie medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii
Pamietajmy jednak, że świadczenia te są wykonywane w dni robocze z wyłączeniem świąt w godz. 8-18 przy zapisie do nowego lekarza nie trzeba wypisywać się od aktualnego.
Deklarację do lekarza, pielegniarki czy położnej można żłożyć w dwóch formach. Papierowej, którą należy wypełnić i złożyć osobiście w przychodni lub elektronicznie (e-deklaracja) bez wychodzenia z domu.

Deklaracja papierowa
Dla osób które zechcą wypełnić deklarację w domu, poniżej udostępnione zostały linki do odpowiednich deklaracji do ich sciągnięcia. Wystarczy wydrukować dwustronnie na jednej kartce apieru A4, wypełnic swoje dane i przynieść do rejestracji przychodni.

Deklaracja elektroniczna (e-deklaracja)
W 2019 roku udostępniono funkcjonalność obsługi elektronicznej deklaracji podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej. Deklaracje wyboru w postaci elektronicznej można złożyć za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
Papierowe deklaracje będą w dalszym ciągu honorowane i funkcjonować będą równolegle z elektronicznymi. Treść deklaracji, tj. zakres informacyjny oraz sposób obsługi w zakresie biznesowym zostanie zachowany. Zmienia się jedynie forma przekazania i obsługa przez zarządzającego w placówce.

Z literą prawa

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 poz.619) od dnia 15 czerwca 2014r. obowiązują, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2014 r. , poz.779), nowe wzory deklaracji.
Złożone dotychczas (stare) deklaracje zachowują ważność.

Do pobrania:
Deklaracja wyboru lekarza rodzinnego 
  pdf
Deklaracja wyboru pielęgniarki  
  pdf
Deklaracja wyboru położnej  
  pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji  pdf

Jakie dokumenty są potrzebne przy wyborze lekarza rodzinnego

Osoba dorosła samodzielnie ubezpieczona
 • aktualny, ważny dowód ubezpieczenia
 • dowód osobisty
 • imię, nazwisko i PESEL osoby upoważnionej do informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej
 
Dziecko do 18 roku życia:
 • dane osobowe dziecka oraz PESEL
 • dowód osobisty osoby która zapisuje dziecko
 • dokument potwierdzający dziecko jako członka rodziny
 • ważny dokument ubezpieczenia dla czlonka rodziny ubezpieczonego
 
Uczniowie i studenci powyżej 18 roku zycia:
 • ważna legitymacja uczniowska/studencka
 • ważny dokument ubezpieczenia dla czlonka rodziny ubezpieczonego (tak jak w przypadku ubezpieczenia dzieci do 18 roku zycia)
 Opis ważnych  dokumentów ubezpieczeniowych opisany jest dokładnie poniżej
 

Kto ma prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i jakie są wymagane dokumenty

Dokumenty Potwierdzające Prawo Do ŚwiadczeńW związku z zaprzestaniem wydawania przez ZUS legitymacji ubezpieczeniowych od dnia 1 stycznia 2010 roku, NFZ przedstawia informację na temat dokumentów potwierdzających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.
Potwierdzenie prawa do świadczeń
Osoba, która zamierza skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania.
Obowiązek przedstawienia potwierdzenia prawa do świadczeń nie dotyczy dzieci do 6. miesiąca życia, które nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, np. z powodu braku numeru PESEL!
Do czasu wydania Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, np.:
dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni)aktualne zaświadczenie z zakładu pracylegitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy

dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą

 • druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne

dla osoby ubezpieczonej w KRUS

 • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej)

dla emerytów i rencistów

 • legitymacja emeryta lub rencistyW przypadku legitymacji wydanej przez ZUS numer legitymacji powinien zawierać oznaczenie oddziału NFZ.Jeżeli 3. i 4. pozycja numeru zawiera znaki "--", legitymacja nie jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W takim przypadku należy przedstawić inny dowód ubezpieczenia. Np. osoba pobierająca rentę/emeryturę ZUS, ale zamieszkała na terenie innego państwa, powinna przedstawi:aktualną kartę EKUZzaświadczenie z ZUS lub KRUS (WBA, ZER MSWiA.),aktualny odcinek emerytury lub rentydokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg (art. 240 ust. 2 Ustawy)

dla osoby bezrobotnej

 • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej

dla członka rodziny osoby ubezpieczonej

 • dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. (ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.)
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę> zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny> legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUSlegitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi członkami rodziny podlegającymi ubezpieczeniu, potwierdzająca dokonanie zgłoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub później, wraz z aktualnym odcinkiem wypłaty świadczenia - dotyczy tylko KRUSw przypadku dzieci uczących się - pomiędzy 18. a 26. rokiem życia - dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający faktkontynuacji nauki - legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności
 • w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia - zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka

dla osoby nieubezpieczonej, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej

 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby

dla osoby ubezpieczonej w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP)> karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA

dla osoby przebywającej na zasiłku chorobowym lub wypadkowym

 • zaświadczenie z ZUS - do końca okresu pobierania zasiłku chorobowego lub wypadkowego.Ważne! Nie jest konieczne okazywanie świadczeniodawcom danych dotyczących otrzymywanego wynagrodzenia, emerytury lub renty

Jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie:
jeśli przebywa w szpitalu - nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcialub
w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia!
Późniejsze niż przewidziane przedstawienie dokumentu nie powinno stanowić podstawy odmowy zwolnienia z kosztów albo ich zwrotu. Powyższe zasady dotyczą także obywateli innych krajów UE lub EFTA uprawnionych do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.
Brak dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w przypadku stanu nagłego!

Ważność dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń
Przyjmuje się, że dokument potwierdzający prawo do świadczeń jest ważny przez 30 dni od:
daty wystawienia - zaświadczenie z zakładu pracy, zaświadczenia ZUS i KRUS,daty poświadczenia - legitymacja ubezpieczeniowa,daty opłacenia składki - ZUS RMUA, dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne,daty ważności dokumentu - legitymacja rencisty.Wyjątkami od tej zasady są:
legitymacja emeryta - ważna bezterminowo,zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego - do końca terminu ważności,decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy - ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji.Ustanie prawa do świadczeń
    Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, na przykład:
w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) - po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,w przypadku zakończenia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym - po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu, > w przypadku osób bezrobotnych - po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia - członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Osobom, które:

 • ukończyły szkołę średnią lub wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów
 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń
 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje w okresie pobierania przez te osoby zasiłku

Po upływie tego czasu osoba, która chce nadal korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w NFZ, powinna uzyskać inne prawo do ubezpieczenia, np. ubezpieczyć się dobrowolnie. Jeżeli tego nie uczyni, może ponieść samodzielnie koszty udzielonych jej świadczeń.

 


Drukuj  

Nieobecności lekarzy

No articles to show.

Menu Boczne

Nieobecności lekarzy
No articles to show.